Algemene Voorwaarden Huiskamerrestaurant en Atelier IN DE KUNSTKEUKEN

De onderneming IN DE KUNSTKEUKEN, gevestigd te Eindhoven, is bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven geregistreerd met rechtsvorm Eenmanszaak, onder nummer 58401652.

 

1.    Definities

1.1       Opdrachtnemer:

De onderneming IN DE KUNSTKEUKEN, gevestigd te Eindhoven en in het handelsregister geregistreerd onder KvK-nr.: 58401652, welke rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door Mevrouw E. M. J. J. Geenen. Hierna te noemen IN DE KUNSTKEUKEN.

 

1.2       Opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon die met IN DE KUNSTKEUKEN een Overeenkomst sluit.

 

1.3       Overeenkomst:

Een Overeenkomst tussen IN DE KUNSTKEUKEN en Opdrachtgever ter zake de levering van producten en/of diensten door IN DE KUNSTKEUKEN aan Opdrachtgever, tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs.

 

1.4       Activiteit:

Een door IN DE KUNSTKEUKEN te verzorgen creatieve en/of culinaire workshop of cursus met een educatief en/of recreatief karakter waaraan deelgenomen wordt door één of meerdere Deelnemers, in het kader van één of meerdere Overeenkomsten.

 

1.5       Deelnemer:

Een natuurlijk persoon die in het kader van een Overeenkomst deelneemt aan een Activiteit.

 

 

2.    Toepasselijkheid

2.1       Toepassing:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten, waarmee IN DE KUNSTKEUKEN zich bij Overeenkomst verbonden heeft, alsmede op aanbiedingen/offertes tot het aangaan van zulke overeenkomsten met Opdrachtgever.

 

2.2       Afwijking:

Deze Algemene Voorwaarden stellen de voorwaarden van de Opdrachtgever terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Dergelijke afspraken zijn slechts geldig na schriftelijk of per e-mail, uitdrukkelijke bevestiging van IN DE KUNSTKEUKEN.

 

 

3.    Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1       Aanbieding:

Na telefonisch en/of schriftelijk en/of e-mail contact zal door IN DE KUNSTKEUKEN een vrijblijvende aanbieding/offerte per e-mail verstuurd worden, waarin details vermeld worden betreffende de dienstverlening. Deze details hebben betrekking op de besproken dienstverlening (producten en/of activiteiten), het aantal Deelnemers, datum en tijdstip van de dienstverlening, de prijs en de geldigheidstermijn van de aanbieding.

 

3.2       Acceptatie:

Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de aanbieding/offerte dient Opdrachtgever deze binnen de in de aanbieding/offerte vermelde geldigheidstermijn, per e-mail te accepteren.

 

3.3       Opdrachtbevestiging:

Na ontvangst van de Acceptatie zal IN DE KUNSTKEUKEN binnen 2 dagen per e-mail een Opdrachtbevestiging sturen aan Opdrachtgever, waarmee de totstandkoming van de Overeenkomst een feit is.

 

4.    Facturering en (aan)betaling

4.1       Facturering:

Direct na Opdrachtbevestiging zal IN DE KUNSTKEUKEN aan Opdrachtgever een factuur sturen waarop het totaal te betalen bedrag (inclusief BTW) vermeld wordt alsmede de uiterste betaaldatum.

 

4.2       Betaling:

Het factuurbedrag dient óp of vóór de uiterste betaaldatum bijgeschreven te zijn op:

IBAN: NL38 RABO 0101 8455 88 ten name van E. M. J. J. Geenen te Eindhoven onder vermelding van het factuurnummer en de omschrijving van de activiteit/dienstverlening.

Na ontvangst van de betaling wordt de reservering omgezet in een definitieve boeking.

Indien tijdige betaling achterwege blijft behoudt IN DE KUNSTKEUKEN zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden.

Tijdens de activiteit genuttigde consumpties welke niet in de arrangementsprijs zijn inbegrepen, worden berekend op basis van nacalculatie en aan het eind van de activiteit contant afgerekend. IN DE KUNSTKEUKEN kan géén PIN en/of Credit Card transacties faciliteren.

 

4.3       Incasso:

Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting en IN DE KUNSTKEUKEN overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is Opdrachtgever naast het als dan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

5.    Aansprakelijkheid

5.1       Risico:

Deelname aan een activiteit verzorgd door IN DE KUNSTKEUKEN, geschiedt volledig op eigen risico van Opdrachtgever en Deelnemers.

 

5.2       Schade:

IN DE KUNSTKEUKEN is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies of diefstal, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van IN DE KUNSTKEUKEN of haar werknemers.

 

5.3       Vrijwaring:

Opdrachtgever vrijwaart IN DE KUNSTKEUKEN voor claims van derden verband houdende met schade als bedoeld in artikel 5.2.

 

5.4       Uitsluiting:

De uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 5.2 geldt niet indien en zover IN DE KUNSTKEUKEN het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. De aansprakelijkheid van IN DE KUNSTKEUKEN is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.

 

 

6.    Annulering

6.1       Annuleringsvoorwaarden:

Opdrachtgever is alleen gerechtigd een Overeenkomst te annuleren indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de in artikel 6.2 bepaalde bedragen per direct te betalen. Annulering kan slechts schriftelijk of per e-mail en dient gedateerd te zijn. Aan mondelinge annuleringen kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

6.2       Annuleringskosten:

De hoogte van de kosten bij annuleren is afhankelijk van het moment van annuleren ten opzichte van het moment van de activiteit/dienstverlening.

Indien annuleren geschiedt 3 weken of meer voor de dag waarop de Overeenkomst zou worden uitgevoerd, zijn er geen kosten verbonden aan de annulering.

Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de activiteit/dienstverlening, is 75% van het factuurbedrag verschuldigd.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de activiteit/dienstverlening is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

 

6.3       Minder deelnemers:

Indien Opdrachtgever geconfronteerd wordt met het uitvallen van deelnemers, heeft deze het recht de vrijgekomen plaatsen, zonder voorafgaand overleg met IN DE KUNSTKEUKEN, te laten innemen door andere personen.

Indien Opdrachtgever niet in staat is om de vrijgekomen plaatsen te laten innemen door andere personen en er dus sprake zal zijn van een lager aantal deelnemers dan overeengekomen, geldt dit als een gedeeltelijke annulering  waarbij de annuleringskosten (percentages en termijnen) van toepassing zijn zoals bepaald in artikel 6.2, met dien verstande dat deze kosten dan naar rato worden bepaald op basis het aantal verhinderde deelnemers.

 

 

7.    Overmacht

7.1       Nakomen verplichting:

IN DE KUNSTKEUKEN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

7.2       Informatieplicht:

Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

7.3       Ontbinding:

Indien IN DE KUNSTKEUKEN door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, niet of niet tijdig in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

 

 

8.    Toepasselijk recht en geschillen

8.1       Recht:

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

8.2       Geschillen:

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van IN DE KUNSTKEUKEN, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.